۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شود


ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شودگرگ سیه درون، سگ چوپان نمی‌شود

ویرانه‌ی تن از چه ره آباد میکند


معموره‌ی دلست که ویران نمی‌شود

درزی شو و بدوز ز پرهیز پوششی


کاین جامه جامه‌ایست که خلقان نمی‌شود

دانش چو گوهریست که عمرش بود بها


باید گران خرید که ارزان نمی‌شود

روشندل آنکه بیم پراکندگیش نیست


وز گردش زمانه پریشان نمی‌شود

دریاست دهر، کشتی خویش استوار دار


دریا تهی ز فتنه‌ی طوفان نمی‌شود

دشواری حوادث هستی چو بنگری


جز در نقاب نیستی آسان نمی‌شود

آن مکتبی که اهرمن بد منش گشود


از بهر طفل روح دبستان نمی‌شود

همت کن و به کاری ازین نیکتر گرای


دکان آز بهر تو دکان نمی‌شود

تا زاتش عناد تو گرمست دیگ جهل


هرگز خرد بخوان تو مهمان نمی‌شود

گر شمع صد هزار بود، شمع تن دلست


تن گر هزار جلوه کند جان نمی‌شود

تا دیده‌ات ز پرتو اخلاص روشن است


انوار حق ز چشم تو پنهان نمی‌شود

دزد طمع چو خاتم تدبیر ما ربود


خندید و گفت: دیو سلیمان نمی‌شود

افسانه‌ای که دست هوی مینویسدش


دیباچه‌ی رساله‌ی ایمان نمی‌شود

سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است


فرخنده آن امید که حرمان نمی‌شود

هر رهنورد را نبود پای راه شوق


هر دست دست موسی عمران نمی‌شود

کشت دروغ، بار حقیقت نمیدهد


این خشک رود، چشمه‌ی حیوان نمی‌شود

جز در نخیل خوشه‌ی خرما کسی نیافت


جز بر خلیل، شعله گلستان نمی‌شود

کار آگهی که نور معانیش رهبرست


بازرگان رسته‌ی عنوان نمی‌شود

آز و هوی که راه بهر خانه کرد سوخت


از بهر خانه‌ی تو نگهبان نمی‌شود


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر