۱۳۸۹ دی ۱۶, پنجشنبه

« اعوذ بالله من الشیطان رجیم »


شیطان فرشته ای که بعلت نافرمانی از دستور خداوند رانده شد.اوقسم یاد کرد تا روز قیامت بندگان خدا را گمراه واز راه درست که همان صراط المستقیم باشد منحرفشان کند.

 او از قدرت های ویژه ای برخوردار است ازجمله میتواند در تمام اشکال وشخصیتها ی انسانی (به هر رنگ ولباسی ) پدیدارشود .

چه کسانی در دام این شیطان رجیم می افتند؟

اغلب شیطان در قلب وروح انسانهائی تاثیرگذار واقع میشود،که ازچنین صفت یاصفاتی برخوردار باشند.

((متعصب وخرافاتی،خودخواه ومتکبر،حسود وجاه طلب،افسرده وناامید،کم طاقت وکم حوصله،ظاهر بین وظاهر سنج))

متاسفانه اینگونه افراد از قدرت منطق واندیشه نیز بی بهره اند.در نتیجه شیطان در لباس انسانهای پاک سرشت وباتقوا ظاهر میگردد وباحرفهای دلفریب که امیخته به بوی صدق وصفا ومهربانی دردل وجان طعمه های خود نفوذ کرده واعتماد انان را به خود جلب میکند مخاطبینش  انچنان مجذوبش میشوند که حتی او را ناجی خود میدانند واینگونه میپندارند که کلید سعادتمندیشان در دستان اوست، حتی اوبرای اثبات حقانیتش ایات،روایات واحادیث مختلف چه درست چه بغلت برانان عرضه میدارد تا خود را فردی فهمیده وبادانش جلوه دهد،در این هنگام است که از اعتماد طعمه هایش سؤ استفاده کرده واهداف پلید خود را پیاده میکند. فریب خوردگانش کورکورانه مقلدش میشوند، بی چون وچرا در خدمت اوامر شیطانیش قرار میگیرند دراین صورت خودتان تصور کنید که چه عاقبتی در انتظار این افراد وجامعه پیرامونشان خواهد افتاد.
متاسفانه( تر وخشک با هم خواهند سوخت)
اما بپردازیم به دسته ای که بارها شیطان را ناامید ودل خسته کرده اند،به هررنگ ولباسی که درمی اید بازدر رسیدن به هدف پلیدش نا کام میماند وقادر نیست در انان نفوذ کند.

این دسته دارای چنین صفاتی میباشند.

(( مومن ومتقی،عاقل ومنطقی،متفکر ومحقق،فروتن و وارسته، صادق وبا اخلاص،صبور وشکیبا))

هرانسانی در بدر تولد تا مرگش یک شیطان درون درعمق جانش زایش میکند. اما این شیطان درونی توسط خود او قابل کنترل است ومیتواند مانع از رشد وبلوغ ونفوذ پذیری او در اعمال ورفتارش شود.البته شرایط ومحیط زندگی نیز تاثیرگذارست ولی بخش زیاد ان متوجه خود شخصست که با ایمان قوی و الهام از شیوه و دستورات انیبا واولیاء الهی ودوری از هواهای نفسانی شیطان درون خود را مهارکند، وبلعکس اگرایمان ضعیف ونادیده گرفتن دستورات وخواسته های انبیا واولیا الهی که همگی مسیر درست زیستن  میباشد، در رشد وتکامل شیطان درون کمک کرده ایم تا اینکه عاقبت ما را به تباهی وذلالت میکشاند.

اکنون با توجه به این اوصاف وتفاسیر به نظرتان  شیطان درون خود را دارای چه جایگاه ومرتبه ای می دانید؟
چه اندازه اجازه میدهید که در تصمیم گیریهایتان تاثیرگذارباشد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر